Bemutatkozás

Az egyesület elnevezése: “Silencio” Hitközösség

Fő tevékenysége: 9133 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, Társadalmi tevékenység

Az egyesület székhelye: 6000 Kecskemét, Őz utca 8.

Bejegyzés szám: Pk. 60/176/2008

Adószám: 18292466 2 03

Az egyesület céljai:

 • tagjai a Keresztény Biblia tanításai szerint éljenek, tevékenykedjenek
 • Az egyesületi keretet nyújtani azoknak akik a vallásuk gyakorlásához közösséget keresnek és hisznek a Bibliában, hirdetik az Evangéliumot,
 • felkészíteni a hívőket, az egyesület tagjait a szabad vallásgyakorláshoz, segíteni őket a vallással kapcsolatos ismeretek bővítésében,
 • az egyesület részt kíván venni a gyermek és ifjúságvédelemben, továbbá részt kíván venni a gyermekek vallási nevelésében,
 • az egyesület kultúrális és karitatív tevékenységet is kíván folytatni,
 • az egyesület tagjai segíteni kívánják lelki támasz nyújtása mellett a valamilyen oknál fogva rászorultakat, hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat (pl.: időskorúak, hajléktalanok, természeti csapás, vagy más rendkívüli esemény miatt nehéz helyzetbe kerültek, nagycsaládosok, gyermeküket egyedül nevelők, stb.) bentlakásos, illetve bentlakás nélküli oktatási, nevelési, szociáli és egyéb szociális alapellátás, szakellátás keretében

A Silencio Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhelye intézménye, nyitás volt a szociális terület felé. Egy 36 férőhelyes átmeneti szálló és ugyanebben az épületben egy 36 férőhelyes éjjeli menedékhely megnyitásával, ez a cél a hajléktalan ellátás területén részben megvalósult.

A több éves működés tapasztalata, lakóink és a szakmai visszajelzések, a hajléktalan ellátásban további szerepvállalást kívántak, ekkor fogalmazódott meg a nappali melegedő létrehozásának gondolata.

A Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhelye egész évben működő átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény napi 16 órás nyitva tartással, mely a rászorulók ellátását tűzi ki célul, mely során:

– Éjjeli menedékhelyként:

 • Éjszakai szálláslehetőséget nyújt azon otthontalanok részére, akik azt kérelmezik
  • személyi tisztálkodásra lehetőséget, tisztálkodáshoz szükséges textíliát
  • ételmelegítésre, étkezésre alkalmas helyiséget, eszközöket
  • a használati tárgyak biztonságos megőrzésének feltételét
  • elsősegélynyújtáshoz szükséges feltételeket
  • a helységekben fűtést és világítást
  • Segíti az otthontalant jogi problémái megoldásában.
  • Segíti a szenvedélybetegségekkel küzdők (különösen a hitközösség alapvető céljainak megfelelően az alkoholizmusban szenvedőket) megfelelő szak-segítséghez való irányítását.
  • Befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált személyt.
  • Segítséget nyújt ?kívülállók? részére, akik az intézmény fizikai ellátását nem veszik igénybe, de krízishelyzetbe kerültek, segítségre, támogatásra szorulnak

– Átmeneti szállásként:

 • Átmeneti szálláslehetőséget nyújt azon otthontalanok részére, akik azt kérelmezik, s a megállapodásban rögzítettek szerint igénybe vehetik azt akár egy évig is, illetve ez az időszak kérelme alapján, egyéni elbírálást követően további egy évvel hosszabbítható.
  • személyi tisztálkodásra lehetőséget, tisztálkodáshoz szükséges textíliát
  • ételmelegítésre, étkezésre alkalmas helyiséget, eszközöket
  • a használati tárgyak biztonságos megőrzésének feltételét
  • elsősegélynyújtáshoz szükséges feltételeket
  • a helységekben fűtést és világítást
  • Befogadja az életvezetési problémák vagy más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált személyt.
  • Segíti az otthontalant jogi problémái megoldásában.
  • Segíti a szenvedélybetegségekkel küzdők (különösen a hitközösség alapvető céljainak megfelelően az alkoholizmusban szenvedőket) megfelelő szak-segítséghez való irányítását.
  • Közreműködik a regionális és országos hajléktalan-ellátó szervekkel, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, az egyén helyzetének és otthontalanságának megszüntetésében.
  • Segítséget nyújt az intézményből kikerülő hajléktalan személy lakhatási problémáinak megoldásában.

Mindkét ellátási forma esetén:

A működés alapelveit meghatározza, hogy az intézményhez forduló kliensek krízis állapotban vannak, amely nagy belső feszültségű, beszűkült figyelmű és értékelő képességű, sok esetben (pont ezért) bódító hatású szert fogyasztott személyek. A megoldási lehetőségeket egyénre szabottan kell alkalmazni a kilátástalanság és a feszült nyugtalanság megszüntetésre. A hosszabb távú együttműködés során az intézmények, a Hitközösség céljának megfelelően az alkoholfogyasztás elleni küzdelemben, ezáltal a szociális munka eredményes végrehajthatóságában kíván részt venni.

A “Silencio” Nappali Melegedő, 36 fős intézményének megnyitásával, az átmeneti intézmény működése kapcsán felmerült igényekre, szükségletek kielégítésére, a lakók részére a komplexebb szociális ellátásra törekedtünk.

A Nappali Melegedő, alapszolgáltatásként egész évben működik, a hét minden napján, a hajléktalanok nappali intézményeként, napi 8 órás nyitva tartással, mely az arra rászoruló személyek részére biztosítja:

 • A közösségi együttlét lehetőségét
 • Pihenést biztosít
 • Lehetőséget ad a személyi tisztálkodásra
 • Lehetőséget biztosít a ruházat tisztítására
 • Lehetőséget biztosít az étel melegítésére, tálalására, elfogyasztására
 • Segítséget nyújt a társadalmi előítéletekkel küzdő perifériára szorult otthontalanok, szociális-, mentális gondjaik megoldásában, és a továbblépésben.

A működés alapelveit meghatározza, hogy az intézményhez forduló kliensek krízis állapotban vannak, amely nagy belső feszültségű, beszűkült figyelmű és értékelő képességű, sok esetben (pont ezért) bódító hatású szert fogyasztott személyek. A megoldási lehetőségeket egyénre szabottan kell alkalmazni a kilátástalanság és a feszült nyugtalanság megszüntetésére.

A fentiekből kiindulva feladataink:

 • Az iratok beszerezése (személyi igazolvány, adókártya, hatósági bizonyítvány stb.)
 • Szociális ellátásra való lehetőség vizsgálása, közreműködés a rehabilitációban, munkahelyszerzésben (hosszú távú tervünk).
 • Mentális segítségnyújtás az önbizalom visszanyerésére, a társadalomba való visszakerülés elősegítése érdekében (alkalmazkodás a közösségi élethez, az egészségügyi állapot figyelemmel kisérése, aktivitás-, motiváció növelése, a környezeti és személyi higiéné biztosítása). Mindezeket a Hitközösség a Keresztény Biblia tanításait követve, a lelki élet egészségesebbé tételével próbálja még inkább teljessé tenni. Konkrét tevékenységek: csoportfoglalkozások, melyek keretében fentebb említett célok megvalósíthatóságát próbálják az intézmény szakdolgozói elősegíteni.
 • Közösségi együttlét biztosítása programokkal, (konkrét tevékenységek: lelki órák (egyéni és csoportos), kézműves foglalkozások, filmvetítések, könyvtár jellegű szolgáltatás. Az aktuálisan következő ünnepekre való felkészülés, rövid műsoros megemlékezéssel.

Prevenció; azaz megelőzni a jelenlegi szociális helyzetében történő állapot romlást, hasznosság tudatának erősítése, visszavezetés a társadalomba, mentálhigiénés beszélgetésekkel.

A “Silencio” Étkeztetési Szolgálat és Népkonyha:

Az étkeztetési szolgálat, a hét öt munkanapján, valamint előzetes egyeztetés alapján ünnep- és munkaszüneti napokon is segíti mindazok napi egyszeri meleg étellel való ellátását, akik életkoruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük illetve hajléktalanságuk miatt erre szociálisan rászorulnak. Mindezt egy olyan alapvető emberi szükséglet biztosítása révén, mely a létfenntartáshoz szükséges.

Hitközösségünk kötelességének érzi az elesett helyzetben lévő embertársainknak megsegítését politikai, etnikai vagy vallási hovatartozásukra való tekintet nélkül. Hazánkban sajnos egyre több a rászorultak száma, ezért célul tűztük ki azoknak az embereknek a megsegítését, akik külső körülmények hatására, rövidebb vagy hosszabb távon segítségre szorulnak.

A népkonyha napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más szociális étkeztetési formát nem tudnak igénybe venni. A népkonyha alkalmi jelleggel és helyben fogyasztással legalább napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik más étkeztetési formát nem vesznek, nem tudnak igénybe venni.

Az éhezés maga, de az egyoldalú étkezés is betegségek okozója lehet. Az éhezés lehet abszolút (ha a bevitt energia és táplálék minőségi összetétele sem megfelelő) és relatív (megfelelő energia-bevitel mellett kedvezőtlen minőségi összetétel, hiánybetegségek).

“Silencio” Nappali Melegedő és Népkonyha Madaras

 • A kecskeméti ellátó intézmények működtetése során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy ezekre a típusú ellátásokra szükség van, kihasználtsága igen magas.
 • Az ellátott térségben (Bácsalmási Kistérség) a szociálisan rászorulók aránya (a tulajdonképpen szociális ellátásból élőké) magas, a tulajdonképpeni hajléktalanság megvalósul, bár az éjszakák eltöltéséhez az ilyen kis településeken élők több segítséget kapnak a lakosság részéről, mint nagyobb városokban, tehát leginkább a szívességi lakáshasználat jellemző. Ettől függetlenül, és éppen ezért a nappali melegedő és a népkonyha szolgáltatásai jelentős segítséget jelentenek a rászorulónak.
 • A rászorulók gondozásban vannak kiaknázatlan lehetőségek, különös tekintettel arra, hogy a nappali ellátás során lényegesen több segítséget tudunk biztosítani.
 • A kistérség a Bácskai síkvidék déli részén helyezkedik el.
 • A megye lakónépességének mindössze 3,4%-a él a 8 (Bácsalmás 7463fő, Bácsszőlős 420fő, Csikéria 977fő, Katymár 2385fő, Kunbaja 1744fő, Madaras 3223fő, Mátételke 615fő, Tataháza 1467fő) települést magába foglaló kistérségben. A térségre jellemző elszigeteltséggel, periférikus elhelyezkedéssel együtt járó demográfiai sajátosság az időskorú népesség magas aránya.